Podział majątku przy rozwodzie

dom do podziału majątku przed rozwodem

Podział majątku przy rozwodzie

W przypadku gdy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego nie podpisali intercyzy, wszystko, co nabędą w czasie trwania tego związku, staje się ich majątkiem wspólnym. Natomiast ich majątkiem osobistym pozostaje to, co nabyli przed zawarciem małżeństwa. Jeśli maż i żona zdecydują się na rozwód, to wówczas jednym z kolejnych kroków jest podział majątku. Jako DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizujemy się w sprawach z tego zakresu– zarówno rozstrzyganych sądownie, jak i na drodze ugody. Jak przebiega podział majątku przy rozwodzie?

Czy podział majątku musi być równy i sprawiedliwy?

Podziałowi podlegają takie składniki majątku wspólnego, jak nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne. Natomiast nie uwzględnia się w tym podziale majątku, który przekazano w ramach darowizny tylko jednemu z małżonków, chociaż od tej zasady obowiązują wyjątki. Czy istnieje możliwość, że ów majątek może być podzielony nierówno?

Teoretycznie małżonkowie mają równy udział w majątku – i tak najczęściej jest on dzielony po rozwodzie. Natomiast jest możliwe, że nie będzie on równy, ale to wówczas, gdy jeden z małżonków w rażący sposób nie przyczyniał się do powiększenia tego majątku, biorąc pod uwagę jego możliwości fizyczne oraz zarobkowe. Ważnymi powodami, które mogą przemawiać za akceptacją wniosku o taki nierówny podział są: alkoholizm, narkomania, hazard, trwonienie majątku czy też ryzykowne operacje finansowe. Natomiast fakt, że jeden z małżonków zajmował się zarabianiem, a drugi opieką nad dziećmi i domem, nie jest argumentem wystarczającym do akceptacji wniosku o nierówny podział majątku.

Sprawdź: Rozwód- wszystko co musisz wiedzieć

Podział majątku – jakie dokumenty będą potrzebne?

Podział majątku jest możliwy na drodze sądowej – poprzez złożenie stosownego wniosku, albo umownie – kiedy to byli małżonkowie porozumieli się co do składu majątku wspólnego, jego wartości i ustalili zasady jego podziału. Jest to najszybszy, a także najtańszy sposób na dopełnienie tego. W przypadku podziału ruchomości czy też praw majątkowych wystarczy zawarcie zwyczajnej umowy, natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, to konieczne jest dopełnienie tego u notariusza, w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych niezbędny jest dokument tożsamości, a także potwierdzenie prawa nabycia – np. wypis z aktu notarialnego umowy sprzedaży. Ewentualnie potrzebna jest umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredyt, jeśli zakup był finansowany w ten sposób. Niezbędne będzie również zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku od spadku i darowizn lub zwolnieniu z jego zapłaty.

W przypadku sądowego podziału majątku należy we wniosku wymienić i opisać wszystkie jego składniki. Na przykład jeśli chodzi o grunty, powinien to być numer działki oraz numer księgi wieczystej. Jeśli małżonkowie mieli samochód, to należy podać jego numer VIN, numer rejestracyjny, markę i model. Obowiązkowo trzeba także określić wartość tych przedmiotów.

Może Cię zainteresować: Zmiana nazwiska po rozwodzie

Czy udziały w majątku zawsze są równe?

Nie w każdym przypadku udziały małżonków w majątku po podziale będą równe, natomiast przeważnie takie są. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeden z rozwodników wykaże, że drugi w rażący sposób nie przyczynił się powiększania tego majątku. Przykładowe poważne przyczyny, które mogą być jako takie przyjęte, to wspomniany hazard, narkomania czy też trwonienie majątku.

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Podziałowi podlega majątek wspólny małżonków, do którego należą wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub rachunku pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, nieruchomości, ruchomości (samochody, sprzęt RTV/AGD), spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelności i nie tylko.

Jak wygląda podział majątku?

Podział majątku może nastąpić na drodze sądowej lub polubownie. Możliwe jest połączenie sprawy sądowej z podziałem majątku, aby było to rozwiązane w czasie jednej rozprawy. W przypadku rozstrzygania sprawy przed sądem należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego.

Nie ma uniwersalnego wzoru takiego wniosku, dlatego najlepiej, aby przygotował go prawnik. Sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka podział, który polega na tym, że pewne składniki majątkowe przypadają na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty lub dopłaty na rzecz drugiego małżonka. Na przykład jeden z nich staje się właścicielem mieszkania, a drugi przekazuje drugiej stronie ustaloną kwotę pieniędzy stanowiącą spłatę.

Sprawy o podział majątku rozstrzygane przed sądem bywają skomplikowane. Brak porozumienia może oznaczać, że ustalenie tego podziału będzie trwać nawet kilka lat.

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku może się odbywać razem ze sprawą rozwodową. Wtedy do sądu okręgowego musi trafić wniosek o podział majątku i pozew rozwodowy. Wówczas dokonuje się podziału na zgodny wniosek małżonków i orzeka o rozwodzie – o ile oczywiście istnieją ku temu przesłanki.

Najczęściej do podziału majątku przy rozwodzie dochodzi wówczas, gdy małżonkowie ustalili jego zasady przed sprawą rozwodową.