Rozwody Siedlce

Obowiązujące w Polsce przepisy, zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jasno stanowią, że w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami może zostać orzeczony między nimi rozwód. Oprócz chęci rozwiązania małżeństwa, wyrażonej przez jedno lub oboje współmałżonków, niezbędny jest również udział sądu, którego zadaniem jest orzeczenie wyroku rozwodowego i w jego wyniku rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jeżeli sprawa rozwodowa ma być prowadzona przez sąd w Siedlcach, rozwód będzie mniej bolesnym i trudnym doświadczeniem w przypadku skorzystania z usług naszej kancelarii. Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym oraz majątkowym i możemy poszczycić się setkami przeprowadzonych postępowań rozwodowych. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro klienta i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Rozwód Siedlce

Negocjacje przedrozwodowe

Umiejętne poprowadzenie negocjacji przed przekazaniem sprawy rozwodowej na wokandę może znacząco skrócić czas trwania całego postępowania. W przypadkach, kiedy wszystkie kluczowe kwestie zostaną przez rozwodzących się małżonków ustalone na drodze negocjacji przedrozwodowych, rozwód z podziałem majątku może zostać orzeczony nawet w kilka miesięcy po złożeniu pozwu rozwodowego. To oznacza ogromną oszczędność czasu, energii i pieniędzy, a przede wszystkim nerwów – rozwód sam w sobie jest niezwykle stresujący, warto więc zredukować ilość negatywnych emocji towarzyszących sprawie rozwodowej. Naszym klientom oferujemy prowadzenie w ich imieniu negocjacji przedrozwodowych w taki sposób, by możliwie najskuteczniej zabezpieczyć interesy reprezentowanej przez nas strony, a jednocześnie wypracować w trakcie negocjacji kompromis satysfakcjonujący dla drugiego z rozwodzących się małżonków.

Rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka

Tego rodzaju rozwód można uzyskać wyłącznie w przypadku postępowania z orzekaniem o winie, które cechuje się znacznie większym stopniem skomplikowania niż rozwód za porozumieniem stron. Wynika to z faktu, że wyłączną winę jednego z małżonków sąd musi w niepodważalny sposób ustalić w oparciu o dostarczone dowody, co w praktyce przekłada się na co najmniej kilka rozpraw (zazwyczaj więcej – nawet kilkanaście). Należy mieć na uwadze, że im większa liczba świadków, tym dłużej trwa rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie, ponieważ w trakcie jednej rozprawy przesłuchuje się średnio 2-3 świadków. W przypadku zasądzenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi współmałżonek może uzyskać alimenty od strony winnej rozpadu małżeństwa.

Rozwód z orzekaniem o winie w Siedlcach

Rozwód – etapy

Przygotowania do sprawy rozwodowej oraz samo postępowanie sądowe w tej sprawie można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich powinny zawsze być czynności wstępne, czyli ustalenie powodów rozwodu, uregulowanie należnej opłaty sądowej, zgromadzenie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia sprawy o rozwód i złożenie pozwu o rozwód we właściwym sądzie. Warto, aby już na tym etapie skorzystać z pomocy adwokata, ponieważ pomoże on sporządzić potrzebne pisma (pozew, wnioski itp.), a także zadba o to, by spełnione zostały wszelkie wymogi formalne, co skraca czas trwania postępowania.

Naszym klientom na każdym etapie rozwodu oferujemy profesjonalne wsparcie, jakim jest wykwalifikowany prawnik. Rozwody w Siedlcach zwykle trwają względnie krótko, zwłaszcza w porównaniu do większych miast, niemniej jednak w przypadku bardziej skomplikowanych spraw należy liczyć się z koniecznością stawienia się na co najmniej kilku rozprawach.

Koszta rozwodu w Siedlcach

Przeprowadzenie postępowania rozwodowego wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów, należy jednak mieć na uwadze, że przynajmniej części z nich można uniknąć lub je ograniczyć. Jeżeli chodzi o rozwody, Siedlce nie różnią się od innych miejscowości pod względem opłaty za złożenie pozwu rozwodowego – jest ona bowiem stała w całym kraju i wynosi aktualnie 600 zł. Zależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz od sposobu rozwiązania małżeństwa (rozwód za porozumieniem stron lub rozwód z orzekaniem o winie) należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących opłat:

  • 300 zł/1000 zł – opłata konieczna do uregulowania w sytuacji, kiedy sąd dokonuje także podziału majątku. Jeśli strony są zgodne w tym zakresie, opłata wynosi 300 zł, w przeciwnym wypadku koszt to 1000 zł;
  • 17 zł – opłata, jaką należy uregulować, jeżeli strona będzie reprezentowana przez adwokata. Należy pamiętać, że dodatkowo niezbędne jest pokrycie jego wynagrodzenia (każdorazowo jest ono ustalane indywidualnie);
  • koszty procesu – zostaje nimi obciążony ten z małżonków, którego sąd uzna za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego (strona przegrywająca proces rozwodowy);
  • koszty wynikające z przeprowadzenia poszczególnych dowodów w trakcie trwania procesu – do tych kosztów należą np. opinie biegłych i inne wydatki związane bezpośrednio z postępowaniem dowodowym.

Skorzystanie z usług naszej kancelarii to pewność, że Twoją sprawą zajmie się dobry adwokat prowadzący rozwody w Siedlcach – zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli zapoznać się ze sprawą i na tej podstawie określić, jakie będzie wynagrodzenie adwokata w danym przypadku.

Czas trwania rozwodu

Na to, jak długo będzie przebiegać rozwód w konkretnym przypadku, wpływa szereg czynników, dlatego nigdy nie da się definitywnie określić, jak długo przebiega rozwód w danym przypadku. Wśród najważniejszych uwarunkowań, jakie mają istotny wpływ na czas trwania rozwodu, należy wymienić przede wszystkim:

  • obciążenie danego sądu sprawami (nie tylko rozwodowymi) – po prawidłowym sporządzeniu i złożeniu, sąd rozpatruje pozew o rozwód. Siedlce to relatywnie niewielkie miasto, stąd czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy jest tu z reguły zauważalnie krótszy, niż w przypadku dużych miast;
  • czy małżonkowie decydują się na rozwód z orzekaniem o winie czy na rozwód bez orzekania (rozwód za porozumieniem stron) – w tym drugim przypadku rozwód może zakończyć się nawet po jednej lub dwóch rozprawach, o ile małżonkowie są zgodni w kluczowych kwestiach;
  • fakt posiadania dzieci przez rozwodzących się małżonków – konieczność ustalenia przez sąd sposobu i częstotliwości kontaktów z dziećmi może znacząco wydłużyć postępowanie rozwodowe w przypadku, gdy małżonkowie nie są w tej kwestii zgodni i nie potrafią dojść do porozumienia;
  • konieczność zdobycia dokumentów niezbędnych w trakcie postępowania (np. wyciągi z kont bankowych, bilingi od operatorów telefonicznych itp.) – jeżeli sąd musi zwrócić się o tego rodzaju dokumentację, sprawa rozwodowa ulega wydłużeniu;
  • wniesienie apelacji po ogłoszeniu wyroku rozwodowego w I instancji – wprawdzie nie dzieje się to w każdym przypadku, ale złożona apelacja zwykle wydłuża postępowanie rozwodowe o przynajmniej kilka miesięcy.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią wszystkie osoby, którym potrzebny jest dobry adwokat w Siedlcach. Rozwód staramy się zawsze poprowadzić w taki sposób, aby uszanować uczucia i emocje klienta, a jednocześnie w możliwie największym stopniu zadbać o zabezpieczenie interesów reprezentowanej przez nas strony w sprawie o rozwód.