Alimenty

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej (np. dziecku) przez zobowiązanego (np. ojca). Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), a wstępnych przed rodzeństwem; a równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni z linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w potrzebie.

alimenty siedlce

Przede wszystkim rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez nie możliwości samodzielnego utrzymania się. Jeśli zatem pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej, a potem na studiach, to rodzic jest zobowiązany do jego alimentacji.

Poza powyższym wypadkiem (dziecko niemające zdolności samodzielnego utrzymania się) uprawniony do alimentów jest tylko ten z krewnych w linii prostej bądź rodzeństwa, kto znajduje się w niedostatku, czyli nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (a nie od faktycznie osiąganych przez zobowiązanego zarobków).

Zakres i wysokość alimentów – Siedlce

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Tym samym wysokość alimentów zależy łącznie od:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • możliwości majątkowych zobowiązanego,
  • możliwości zarobkowych zobowiązanego.

alimenty siedlce

Gdzie kierowany jest pozew o alimenty – Siedlce

Pozew kierowany jest do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich. Osoba występująca o alimenty ma prawo wyboru między sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub właściwym ze względu na jej własne miejsce zamieszkania. Osoba dochodząca alimentów, lub ich podwyższenia jest zwolniona od kosztów sądowych.

Nasza kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego pozwu o alimenty Siedlce i nie tylko, ich podwyższenie, obniżenie lub uchylenie, zastąpi Państwa w postępowaniu sądowym w takiej sprawie.

Interesują Cię tematy jak: rozwódalimentypodział majątkukontakty z dzieckiemadwokatkancelaria adwokackaporady prawnekancelaria prawnaadwokat prawo rodzinneprawnik sprawy rodzinneradca prawny? Zapraszamy do kontaktu.

KIRP