Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest ustawowym obowiązkiem i prawem każdego z rodziców, przy czym nie ma znaczenia to, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy nie. Co równie istotne, prawo do kontaktów z dzieckiem nie zależy w żaden sposób od tego, czy dany rodzic posiada władzę rodzicielską, czy został jej pozbawiony. Niemniej jednak w określonych sytuacjach, jeżeli utrzymywanie kontaktów danego rodzica z dzieckiem nie jest zgodne z dobrem dziecka, drugie z rodziców może złożyć wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Do utrudniania kontaktów z dzieckiem dochodzi najczęściej w wyniku rozwodu rodziców, kiedy dziecko zamieszkuje tylko z jednym z nich na stałe. W takiej sytuacji sposób, w jaki są utrzymywane kontakty z dzieckiem, rodzice ustalają wspólnie. Są oni jednak ustawowo zobowiązani do kierowania się w tym względzie przede wszystkim dobrem dziecka oraz mają obowiązek brać pod uwagę rozsądne życzenia swojego dziecka.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kontakty z dzieckiem nie są tożsame z widzeniem z dzieckiem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to w szczególności, ale nie wyłącznie: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza stałe miejsce jego pobytu), porozumiewanie się bezpośrednie lub na odległość, w tym także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz utrzymywanie korespondencji.

Jeśli jednak pomimo podjętych ustaleń jedno z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu rodzicowi, możliwe jest skierowanie wniosku do sądu o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Co istotne, dotyczy to zarówno utrudnień w postaci niewydania dziecka na ustalone spotkanie, jak i niestawienia się przez rodzica na spotkanie z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem Siedlce

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Niechęć dziecka do spotykania się z jednym z rodziców może być wynikiem różnych czynników – od manipulacji przez jedno z rodziców (przekazywania nieprawdziwych informacji na temat drugiego z rodziców) przez zastraszanie aż po lęk i obawę dziecka o swoje bezpieczeństwo w trakcie spotkań.

Jeżeli dziecko nie chce spotykać się z rodzicem, w każdym przypadku niezbędne jest ustalenie, co konkretnie jest przyczyną tej niechęci, ponieważ zmuszanie dziecka do kontaktu może mieć destruktywny, nieodwracalny negatywny wpływ na jego psychikę.

Należy jednak zauważyć, że w orzecznictwie sądy przyjmują zwykle stanowisko, iż ten rodzic, który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem, jest także odpowiedzialny za kontakty dziecka z drugim rodzicem. Nie powinno zatem dochodzić do dyskredytowania roli drugiego rodzica w życiu dziecka ani do akceptacji niechęci dziecka do spotkań.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa dopuszczają wiele możliwości na ustalenie kontaktów z dzieckiem zarówno pod względem sposobu, jak i formy. Wybór konkretnej metody zależy od rodziców, natomiast zawsze podczas takich ustaleń powinny być brane pod uwagę m.in. wiek i stan zdrowia dziecka czy jego rozwój psychofizyczny.

Jeżeli rodzice nie są w stanie wypracować rozwiązania samodzielnie czy przy wsparciu mediatora, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem powinno się odbyć na drodze sądowej. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy skierować do właściwego Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) i powinien on zawierać dane wnioskodawcy oraz dziecka, a także dokładny opis kontaktów – sposobu i planowanej częstotliwości.

Kontakty z dzieckiem Siedlce

Nasza kancelaria prawna prowadzi postępowania oraz mediacje w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego i majątkowego. Skutecznie wspieramy naszych klientów w sprawach o kontakty z dziećmi, a w razie potrzeby pomagamy napisać i złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu.