Kontakty z dzieckiem

DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego zajmuje się prowadzeniem postępowań i mediacji w sprawach o kontakty z dziećmi. Zapewniamy klientom wsparcie w sprawach o adopcję, alimenty, a także o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. W każdym postępowaniu rozwodowym jedną z najistotniejszych kwestii jest rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów rodziców z dzieckiem. Koniecznym jest uregulowanie formy kontaktowania się dziecka z rodzicem, z którym nie będzie już mieszkać, a także ustalenie, gdzie spędzi święta, wakacje, czy poszczególne weekendy. Kontakty z dzieckiem Siedlce, czytaj więcej.

Jak ustala się sposób kontaktów z dzieckiem Siedlce?

W przypadku, gdy dziecko stale przebywa tylko u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich, określają wspólnie rodzice. Obowiązani są przy tym kierować się dobrem dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem Siedlce

Rola sądu opiekuńczego w ustalaniu kontaktów z dzieckiem

Jeżeli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jeśli uzna, że wymaga tego dobro dziecka. Ograniczenie kontaktów może polegać m.in. na zakazie spotykania się z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz zakazie porozumiewania się na odległość. Jeżeli natomiast sąd uzna, że utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Należy pamiętać, że sąd opiekuńczy może zawsze zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jakie są możliwe formy kontaktu z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować w szczególności przebywanie z dzieckiem bezpośrednio czyli poprzez odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i poprzez bezpośrednie porozumiewanie się, ale także pośrednio poprzez utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej – e-mail, skype, facebook.

Kontakty z dzieckiem Siedlce

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składamy do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i opiekuńczego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Na stronach danego sądu można ustalić jak przebiega podział administracyjny właściwości danego sądu. W trakcie trwania postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub zmianę wcześniej już wydanego postanowienia w sprawie kontaktów zazwyczaj istnieje potrzeba wywołania opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego), a wcześniej przesłuchania zgłoszonych przez strony świadków.

Interesują Cię tematy jak: rozwódalimentypodział majątkukontakty z dzieckiemadwokatkancelaria adwokackaporady prawnekancelaria prawnaadwokat prawo rodzinneprawnik sprawy rodzinneradca prawny? Zapraszamy do kontaktu.

KIRP