Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć

rozwód

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć

Wiele małżeństw jest w trudnej sytuacji – nie dogadują się, dochodzi do coraz poważniejszych konfliktów, a również do zdrad. W ostatnich latach liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 65 tys. przypadków rocznie. Konflikt pomiędzy małżonkami nie zawsze oznacza, że taki rozwód może być orzeczony przez sąd. W wielu przypadkach ogłaszana jest separacja. Co to oznacza? Czym różni się ona od rozwodu? Rozwód czy separacja – co będzie lepszym rozwiązaniem w zależności od sytuacji?

Co daje separacja?

Aby sąd mógł orzec separację, muszą być spełnione warunki, zgodnie z art. 611 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi następująco:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

W przepisach przewidziane są jednak przypadki, w których pomimo spełniania tego warunku i tak orzeczenie separacji nie jest możliwe. Nie dojdzie do tego, jeśli na skutek takiej decyzji miałoby ucierpieć dobro wspólne małoletnich dzieci małżonków, a ewentualnie ogłoszenie tej separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Co właściwie oznacza zupełny rozkład pożycia? Prawo nie precyzuje tego dokładnie. Kwestia interpretacji została pozostawiona orzecznictwu sądowemu, natomiast powszechnie przyjmuje się, że chodzi o całokształt więzi uczuciowej i ekonomicznej, która łączyła małżonków. Mowa tutaj o zaufaniu, wzajemnym wsparciu, relacjach seksualnych, wspólnym miejscu zamieszkania czy o decydowaniu o wydatkach.

Czym zatem różni się separacja od rozwodu? Tych różnic jest kilka, mianowicie:

 • Separacja jest odwracalna – można ocenić, że jest ona przerwą od małżeństwa. W tym czasie małżonkowie mogą albo próbować ratować swój związek, albo dojść do ostatecznego wniosku, że nie chcą dalej żyć ze sobą. W przypadku separacji nie dochodzi do ustania związku małżeńskiego, natomiast rozwód już jest takim krokiem – w dodatku jest nieodwracalny.
 • Nazwisko – w przypadku separacji małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach. Natomiast, jeśli dojdzie do rozwodu, to małżonek, który zmienił nazwisko może w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego o przywrócenie poprzedniego.
 • Pomoc – w przypadku separacji małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, natomiast przy rozwodzie, takich obowiązków już nie ma.

Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

Kiedy sąd orzeknie separację, to wówczas strony stają się małżonkami w separacji, natomiast w przypadku rozwodu dochodzi do ostatecznego rozwiązania związku małżeńskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, aby separacja przeszła w rozwód? Jak wspomnieliśmy, separacja jest możliwa wówczas, gdy zostanie stwierdzony zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na wszystkich płaszczyznach, tj. duchowej, gospodarczej i fizycznej. Natomiast rozwód będzie możliwy wtedy, gdy zostanie spełniona dodatkowa przesłanka w postaci trwałości tego rozpadu. Obie strony w takim przypadku nie mogą widzieć szans na odbudowę związku.

Co się dzieje w sytuacji, w której jeden z małżonków domaga się rozwodu, a drugi separacji? Sąd oceni, jakie orzeczenie w danym przypadku będzie słuszne. Jak najbardziej może orzec rozwód, ale nie ma pewności, że sprawa się tak zakończy.

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Orzeczenie rozwodu jest realne jedynie wówczas, gdy wystąpią wspomniane przesłanki, ale nawet to może nie być wystarczające do tego, aby sąd wydał taką decyzję. Jeśli nie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to nie może być mowy o orzeczeniu rozwodu. Inne przypadki, w których sąd nie rozwiąże małżeństwa poprzez rozwód to:

 • Rozwodu żąda wyłącznie winny małżonek – czyli ten, który doprowadził do rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd może jednak orzec rozwód, jeśli brak zgody na niego drugiego współmałżonka jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 • Dobro wspólnych, małoletnich dzieci – w przepisach nie zostało opisane, co to oznacza, ale przede wszystkim chodzi o ocenę tego, czy orzeczenie rozwodu w danej sytuacji byłoby nie do pogodzenia z odczuciami i postawą dziecka.
 • Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego – są to m.in. takie przypadki, w których niedostateczne jest uzasadnienie żądania lub małżonek, który nie jest winny rozpadowi związku albo jego wina jest mniejsza, poprzez rozwód zostałby pozbawiony środków do życia.

mediacja

Rozwód – od czego zacząć?

Jeśli nie są spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, to być może nie warto podejmować próby rozwiązania związku małżeńskiego. Sąd po rozpoznaniu sprawy może zdecydować o separacji. W przypadku gdy jednak doszło do zdrady, znęcania się fizycznego, psychicznego i wielu innych możliwych problemów małżeńskich, to jak najbardziej istnieją podstawy do tego, aby podjąć działania prawne zmierzające do prawnego rozwiązania związku. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z kancelarią, która specjalizuje się w takich sprawach i ocenić, czy rzeczywiście w danym przypadku istnieją podstawy do złożenia pozwu o rozwód.

Prawnik pomoże nam zarówno wtedy, gdy ubiegamy się o rozwód z orzeczeniem o winie, jak i bez niego. Sąd może orzec rozwód z winy obu stron, jednej z nich lub bez wskazywania winnego. W przypadku gdy chcemy starać się o orzeczenie o winie, powinniśmy mieć dowody potwierdzające, że rzeczywiście odpowiedzialność za trwały rozpad pożycia leży po stronie współmałżonka. Takimi dowodami na to mogą być m.in. dokumenty i świadkowie, których wiarygodność zostanie oceniona przez sąd.

Zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest to, że udzielany jest on najczęściej szybko. Natomiast ustalenie tego, kto jest winnym rozpadu małżeństwa może być bardzo czasochłonne. O ile strony nie będą skonfliktowane pod względem zasad podziału majątku i opieki nad dzieckiem, to wówczas wystarczyć może nawet tylko jedna rozprawa sądowa.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Kolejnym ważnym krokiem jest zgromadzenie dokumentów, które są niezbędne do złożenia pozwu. Najważniejszym pismem procesowym dla sądu jest sam pozew, ale to nie wszystko, co jest potrzebne. Przygotować należy:

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa.
 • Skrócone odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci w przypadku, gdy małżonkowie je mają – jeśli potomstwo jest już dorosłe, to takie dokumenty nie są wymagane.
 • Zaświadczenia o dochodach lub PIT-y z urzędu skarbowego.
 • Wnioski odnośnie do sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi.
 • Dowody, na które strony powołują się w pozwie.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Ewentualnie, w przypadku ubiegania się o zwolnienie z tej opłaty – stosowny wniosek, a także dokumenty zaświadczające o złej sytuacji materialnej.

Niezbędny jest oczywiście również pozew rozwodowy.

rozwód z orzeczeniem o winie

 

Jak napisać pozew rozwodowy?

Przygotowanie pozwu rozwodowego wymaga zwrócenia uwagi na wiele kwestii, które mają tutaj znaczenie. Bardzo przydatna jest pomoc prawnika, który wie, jak należy przygotować ten dokument. Nie warto korzystać z gotowych wzorów, które dostępne są w sieci, gdyż każda sprawa jest inna i jednocześnie wymaga indywidualnego podejścia. Oczywiście każdy taki dokument powinien zawierać pewne niezbędne informacje, takie jak:

 • Dane stron – imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL.
 • Informacja o tym, czy powód wnosi pozew bez orzekaniem o winie, z winy jednej ze stron lub obu.
 • Potwierdzenie podejmowanych prób mediacji lub wyjaśnienie ich braku, jeśli do nich nie doszło.
 • W przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci przez małżonków konieczne są takie informacje jak: o jakie rozstrzygnięcie kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej ubiega się powód, z którym rodzicem mają zamieszkać dzieci, o jaką kwotę alimentów na każde z dzieci ubiega się jeden z rodziców od współmałżonka lub też jaką kwotę zobowiązuje się płacić z tego tytułu. Kolejna kwestia to propozycja zasad kontaktu dzieci z rodzicem, z którym mają one nie mieszkać.

Ważną częścią jest uzasadnienie pozwu, czyli opisanie przyczyn, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego, a także wskazanie dowodów, np. zdjęć czy rachunków, które stanowią potwierdzenie opinii znajdujących się w pozwie. W przypadku świadków należy podać ich dane, a w tym imiona, nazwiska i adresy. Warto jednak przygotowanie tego dokumentu zlecić prawnikowi. Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego? W tej sprawie prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

 

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Niektórym elementom pozwu warto się dokładniej przyjrzeć, a przede wszystkim wiedzieć, co w ogóle należy w tej części umieścić. W przypadku uzasadnienia trzeba umieć napisać historię małżeństwa do rozwodu. Oczywiście i po tym względem nie ma gotowego wzoru, gdyż przebieg każdego związku jest inny.

Opisując historię małżeństwa, należy brać pod uwagę to, czy składamy pozew z orzekaniem o winie czy bez niego. Jeśli zdecydowaliśmy się na ten drugi wariant, a w uzasadnieniu opiszemy liczne przewinienia małżonka, to może być to przyczyną problemów z szybkim zakończeniem sprawy. W tej historii należy się skupić na kluczowych i konkretnych informacjach, takich jak:

 • Data zawarcia związku małżeńskiego.
 • Liczba wspólnych dzieci małżonków, a także ich wiek.
 • Zawarte małżeńskie umowy majątkowe.
 • Opis początkowego okresu małżeństwa.
 • Informacja o tym, kiedy doszło do kryzysu w związku i jakie podjęto próby jego ratowania.

Trzeba również dodać wzmiankę, że decyzja o złożeniu pozwu jest przemyślana i ostateczna. Więcej danych potrzebnych jest w przypadku składania pozwu z orzekaniem o winie. Wtedy konieczne jest zawnioskowanie dowodów. W przypadku gdy pozew będzie przygotowywany bez emocji, to może to pomóc w szybkim uzyskaniu oczekiwanej decyzji. Natomiast niewystarczająca ilość informacji lub pewne braki w dokumentacji mogą spowodować, że sprawa się przeciągnie.

pozew rozwodowy

 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Mając już przygotowany dokument, można przejść do kolejnego kroku, czyli jego złożenia. Gdzie złożyć pozew o rozwód? Powinien on trafić do odpowiedniego sądu okręgowego. W Siedlcach, czyli w mieście, w którym znajduje się siedziba naszej kancelarii prawnej, instytucja ta mieści się przy ulicy Sądowej 2. Pozew należy skierować do sądu właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkiwanie małżonków, zakładając, że w dalszym ciągu mieszka tam przynajmniej jedno z nich. Jeśli tak nie jest, to wówczas dokument ten powinien trafić do sądu okręgowego właściwego dla osoby pozwanej. Dopiero w momencie, gdyby nie udało się  ustalić tego miejsca, pismo należy złożyć w sądzie właściwym dla powoda. Można tego dokonać osobiście w biurze podawczym albo przesłać listem poleconym.

Czy można złożyć pozew rozwodowy przez internet? Niestety, nie jest to możliwe, ale też nie ma konieczności stawiania się w sądzie. Jeśli nie mamy na to czasu, to wówczas dokument możemy wysłać wspomnianym listem poleconym.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem w pozwie rozwodowym

Jak wynika z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w swoim wyroku rozstrzyga o kontaktach z dzieckiem rozwiedzionych. Może tutaj uwzględnić porozumienie stron pomiędzy małżonkami, o ile ono istnieje, lub uregulować kwestie kontaktu z dzieckiem, biorąc pod uwagę daną sprawę i sytuację. Jeśli jednak małżonkowie są zgodni odnośnie do tego, że nie chcą, aby ta kwestia była ustalana przez sąd, to nie musi tak być. Mogą oni stwierdzić, że nie będzie dochodziło pomiędzy nimi w tej kwestii do sporów.

W przypadku gdy rodzic chce uregulowania kontaktów z dzieckiem, to wniosek o to powinien dołączyć do pozwu (o ile on go składa) lub do odpowiedzi na pozew (jeśli jest pozwanym). Taki wniosek jak najbardziej można również złożyć w przyszłości. Należy w nim opisać, jakie zasady kontaktu sugerujemy i dlaczego akurat takie. Trzeba określić, w jakie dni i o której godzinie dziecko zostanie odebrane od rodzica, a o której odwiezione. Warto również podać, gdzie małoletni ma spędzać poszczególne święta oraz gdzie konkretnie dziecko będzie przebywać. Przy ustalaniu kontaktów trzeba mieć na uwadze dobro dziecka. Znaczenie ma to, jak daleko od siebie mieszkają rodzice, w jakim trybie uczy się małoletni i nie tylko. Rodzic, który obawia się, że na czas postępowania sądowego będzie mieć utrudniony kontakt z dzieckiem, może również złożyć wniosek o ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem na czas postępowania.

Podział majątku przed rozwodem

W wyniku separacji lub rozwodu małżonkowie dzielą się majątkiem wspólnym po połowie. W związku z tym może dojść do przeróżnych konfliktów, m.in. odnośnie do tego, co należy do majątku wspólnego, a co nie. Takich problemów można uniknąć dzięki ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Można to zrobić jeszcze przed ślubem, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić, co stanowi majątek osobisty, a co wspólny. Tym samym w przypadku sprawy rozwodowej sąd nie będzie rozstrzygać zasad podziału majątku, gdyż ta kwestia została dokonana na mocy intercyzy.

dom do podziału majątku przed rozwodem

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Po pewnym czasie od złożenia pozwu dojdzie do stresującego dla małżonków momentu – sprawy rozwodowej. Strony zostaną wezwane do stawienia się na sali rozpraw. Sąd najpierw sprawdzi listę obecności, a później ewentualni świadkowie zostaną wyproszeni z sali i zostanie ustalone to, jak długo małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, czy mają dzieci, czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Następnie dojdzie do przesłuchania świadków, a na koniec – powoda i pozwanego. Przebieg różni się w zależności od tego, czy jest to sprawa z orzekaniem o winie czy bez.

Jak wygląda sprawa bez orzekania o winie?

Najczęściej postępowania bez orzekania o winie trwają krócej. Możliwe nawet, że wystarczy jedna sprawa do tego, aby sąd ogłosił wyrok. Zwykle taki rozwód jest mniej stresujący, nie wymaga przesłuchania wielu świadków i bardzo dużej ilości dokumentacji. Sąd w takim przypadku musi ustalić, czy rzeczywiście doszło wśród małżonków do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Nie jest konieczne zaś ocenienie tego, z czyjej winy tak się stało. O ile w trakcie rozprawy któraś ze stron nie zmieni zdania albo nie dojdzie do konfliktu, sąd może bardzo szybko orzec rozwód.

Jak wygląda rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków? 

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie mamy do czynienia z procesem dużo bardziej złożonym. W takich przypadkach należy liczyć się z tym, że postępowanie może trwać nawet przez kilka lat. Wówczas sąd musi ustalić, kto ponosi winę za rozkład pożycia. Możliwe, że jeden z małżonków będzie poczuwał się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, przyzna się do tego i wtedy postępowanie może szybko się zakończyć. W przypadku gdy jednak strony nie będą jednogłośne w tym, kto doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego, to postępowanie może być długie i stresujące.

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga rzetelnego materiału dowodowego. Konieczne jest najczęściej przesłuchanie świadków. Podczas rozpraw, których może być co najmniej kilka,  sąd pyta m.in. o powód zaniku więzi pomiędzy małżonkami, konflikty w rodzinie, przyczyny zdrady małżeńskiej.

Ile trwa rozwód?

Czas trwania rozwodu uzależniony jest od kilku czynników. Pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wspomnianego pozwu. O ile został on sporządzony poprawnie, to wtedy sąd wyśle odpis tego dokumentu do pozwanego. Najczęściej dochodzi do tego w czasie od jednego do trzech miesięcy, ale to uzależnione jest m.in. od tego, jak duże obłożenie sprawami ma obecnie sąd. Kiedy pozwany odbierze pismo, to ma 14 dni na zajęcie stanowiska wobec niego. W kolejnym kroku sąd powiadamia wszystkie strony postępowania o terminie pierwszej rozprawy. To, jak długo będzie trwać postępowanie zależy m.in. od tego, czy mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie czy bez wskazywania winnego.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

W przypadku postępowań, w których nie trzeba ustalać, kto doprowadził do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, możliwe, że sąd wyda wyrok już po pierwszej rozprawie lub po dwóch czy trzech. Strony dłużej poczekają na decyzję wówczas, gdy są skonfliktowane i niezgodne m.in. odnośnie do kontaktów z małoletnimi dziećmi. Małżonkowie, którzy chcą szybkiego zakończenia sprawy, powinni być jednomyślni w zakresie wysokości alimentów, częstości kontaktów z dzieckiem i sprawowania opieki rodzicielskiej. Im więcej okoliczności spornych, tym większe prawdopodobieństwo wydłużenia postępowania. Na ilość koniecznych rozpraw może również wpłynąć to, czy sąd będzie zmuszony zwrócić się o wystawienie danych dokumentów przez organy państwowe i instytucje, np. informacji z banków czy też od operatorów sieci komórkowych.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Sprawy, w których sąd rozstrzyga winę za rozpad pożycia małżeńskiego mogą trwać bardzo długo. Średnio są to trzy lub cztery rozprawy, pomiędzy którymi może być około kilkumiesięczna przerwa. Zatem należy liczyć się z tym, że postępowanie będzie trwać około roku. Nie jest to jednak regułą – sprawa może się zakończyć po kilku miesiącach, ale równie dobrze może trwać nawet kilka lat. W czasie postępowania może dojść do wielu zdarzeń, które spowodują, że wydłuży się ono. Będzie tak np. wówczas, gdy sąd zdecyduje, iż konieczne jest przeprowadzenie badań przez psychologa i pedagoga w ramach OZZS – dotyczy to sytuacji, kiedy małżonkowie mają wspólne dzieci. To może wydłużyć postępowanie o kilka miesięcy. Strony mogą wnieść zażalenie ze względu na decyzję sądu jeszcze w trakcie postępowania, a wtedy sprawa trafi do sądu wyższej instancji, który oceni, czy orzeczenie sądu rozwodowego jest prawidłowe. Co więcej, po wydaniu wyroku, niezadowolona z niego strona może wnieść apelację, co i tutaj oznacza odwołanie się do sądu wyższej instancji. Tym samym postępowanie wydłuży się o kolejnych kilka miesięcy.

Zegar pokazujący czas trwania

Ile kosztuje rozwód? 

Sprawa rozwodowa wiąże się z pewnymi kosztami, ale nie w każdym przypadku te wydatki będą takie same. Znaczenie ma m.in. zawiłość sprawy. Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł – powinna ona trafić do właściwego sądu. Z pozwem tym można jednak złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części – wtedy konieczne jest załączenie dokumentów, które stanowią potwierdzenie trudnej sytuacji materialnej powoda. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli sąd zwolni nas z kosztów, to nie oznacza, że nie będziemy musieli zwrócić pozwanemu wydatków poniesionych na rzecz pełnomocnika procesowego w przypadku przegranej. Inne opłaty uzależnione są od tego, jak będzie przebiegać proces.

Koszt rozwodu za porozumieniem stron

Postępowanie rozwodowe wiąże się także z innymi wydatkami, których wysokość uzależniona jest m.in. od tego, czy sprawa będzie rozstrzygana za porozumieniem stron, czy jednak sąd będzie musiał dokonać przeróżnych ustaleń. Jeśli strony będą mieć wspólne stanowisko, to koszt będzie niższy.

Natomiast dodatkowe wydatki, które mogą się pojawić są następujące:

 • 300 lub 1000 zł – w przypadku gdy sąd ma dokonać również podziału majątku. Wysokość opłaty zależy od tego, czy strony są zgodne odnośnie do podziału, czy też nie. W przypadku niezgodności obowiązuje wyższa opłata.
 • 17 zł – w przypadku gdy dana strona ma być reprezentowana przez adwokata, to należy uiścić opłatę w takiej wysokości.
 • Wynagrodzenie adwokata – wycena dokonywana jest indywidualnie w zależności od danej sprawy. Jeśli interesuje Państwa cena, to zapraszamy do skorzystania z dostępnych form kontaktu z naszą kancelarią. Po zapoznaniu się ze sprawą, ustalimy kwotę za reprezentowanie Państwa przez prawnika.
 • Koszty procesu – pokrywa je strona przegrywająca, tzn. małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
 • Wydatki związane z przeprowadzeniem poszczególnych dowodów – w tym m.in. koszt wydania opinii przez biegłych.

Koszt rozwodu z wynajętym adwokatem 

Jeśli stronę ma reprezentować adwokat, należy liczyć się ze wspomnianym kosztem 17 zł, a także z wydatkiem na wynagrodzenie prawnika. Postawienie na specjalistę jest najlepszym sposobem na to, by chronić swoje interesy. Prawnik wie, jak należy przygotować pozew, jakie dane powinny się w nim znaleźć, a także jak działać, aby sprawa zakończyła się jak najbardziej korzystnie dla jego klienta. Prawo umożliwia powodowi i pozwanemu samodzielne składanie pism procesowych, wniosków i nie tylko, ale muszą one spełniać takie same wymogi formalne jak w przypadku, gdy za ich przygotowanie odpowiadałby adwokat.

Nawet w przypadku gdy strony się porozumiały, warto aby z ustaleniami zapoznał się prawnik. Możliwe, że owe ustalenia nie będą korzystne dla małżonka, który nie będzie zdawał sobie z tego sprawy. Adwokat dokona trafnej oceny prawnej – ma doświadczenie w takich sprawach i wie, jak należy działać. Oczywiście osoby, które czują się na siłach, aby podjąć się samodzielnego dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z procesem, jak najbardziej mają do tego prawo.

koszt rozwodu

Rozwód i co dalej?

Wyrok sądu orzekający rozwód stanowi początek nowej drogi dla byłych małżonków, ale to jeszcze nie koniec formalności, które na nich czekają.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Każdy kto zmienił nazwisko po ślubie, a następnie się rozwiódł, może wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC. Niezbędne są:

 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, a także data uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Wniosek o powrót do poprzedniego nazwiska można złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwodzie. Później zmiana będzie już możliwa wyłącznie po złożeniu wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego, tzn. możliwa będzie wyłącznie administracyjna zmiana nazwiska.

Podział majątku po rozwodzie 

Zasadniczo sąd nie dzieli majątku rozwiedzionych w ramach sprawy rozwodowej, ale strona może złożyć wniosek o to, aby taki podział był dokonany. Może się tak stać wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. Najczęściej podział majątku po rozwodzie należy przeprowadzić osobno. Małżonkowie posiadają trzy rodzaje takiego majątku, mianowicie wspólny, osobisty żony i osobisty męża. Do osobistego należy to, co małżonkowie nabyli przed ślubem, a także to, co otrzymali w spadku bądź jako darowiznę już podczas trwania małżeństwa. Majątek wspólny powinien być podzielony pomiędzy małżonkami w częściach równych poza wyjątkowymi sytuacjami, w których istnieje duża dysproporcja pod względem przyczynienia się do powstania tego majątku. Podziału można dokonać polubownie poprzez umowę zawartą przed notariuszem, a jeśli strony nie mogą się ze sobą porozumieć, to wtedy konieczne będzie postępowanie sądowe.

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Małżonkowie mogli mieć zaciągnięty kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu czy też działki. Co dzieje się z tym zobowiązaniem w sytuacji, kiedy sąd orzeknie rozwód? Jeśli małżonkowie nie zawarli umowy rozdzielności majątkowej, to wszystkie dobra, które nabędą w czasie związku stanowią ich własność w częściach równych. Jednak wspólność majątkowa nie obejmuje wyłącznie aktywów, ale także pasywa, czyli m.in. kredyt hipoteczny. Jak podzielić takie zobowiązania po rozwodzie? Z punktu widzenia banku, fakt, że doszło do rozpadu związku małżeńskiego nie ma znaczenia – w dalszym ciągu instytucja ta oczekuje spłacania rat zgodnie z harmonogramem. Jeśli należność nie jest regulowana na czas, to wtedy byli małżonkowie odpowiadają za zobowiązanie solidarnie całym swoim majątkiem. Bank może się domagać zapłaty od obu stron. W takich przypadkach rozwiedzeni podejmują różne decyzje. Zdarza się, że jedno z nich decyduje się, że przejmie daną nieruchomość, będzie spłacać dalej kredyt i zwróci ustaloną kwotę drugiej stronie, biorąc pod uwagę środki dotychczas zainwestowane wspólnie w dom czy mieszkanie. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż – wtedy nabywca spłaci za rozwiedzionych zobowiązanie, a do byłych małżonków trafi jedynie pozostała kwota. Warto pamiętać, że jeśli podziału majątku dokonuje sąd, to nie dzieli on zobowiązań. Kwestie związane z kredytem hipotecznym są kolejnym zagadnieniem, które warto skonsultować z prawnikiem.

Alimenty na dziecko lub byłego małżonka

Choć alimenty kojarzą się przede wszystkim z dziećmi, to w praktyce obowiązek alimentacyjny może istnieć także na byłą żonę lub męża. Małżonek może ubiegać się od drugiego o alimenty bez względu na to, czy doszło do rozwodu bez orzekania o winie, czy też z winy jednego z małżonków. Różnica polega na tym, że w przypadku gdy doszło do rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu małżonków, obowiązek alimentacyjny istnieje wyłącznie w przypadku, gdy dany małżonek znajduje się w niedostatku, tzn. nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Natomiast gdy miał miejsce rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny istnieje wtedy, gdy rozwód spowodował pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Jeśli chodzi o dzieci, to w Polsce, najczęściej bez względu na to, z czyjej winy doszło do rozpadu związku małżeńskiego, mieszkają one z matką, a obowiązkiem ojca jest płacenie alimentów w ustalonej kwocie. Jak najbardziej jednak możliwy jest odwrotny scenariusz, a generalnie konieczność utrzymania dzieci spoczywa po równo na obojgu rodzicach. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd zatwierdza, w jakiej wysokości rozwiedzeni są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka – jest to obowiązkowy element wyroku.